Domov se zvláštním režimem

Informace o službě

Poslání

V Domově se zvláštním režimem poskytujeme celoroční pobytovou službu seniorům s chronickým duševním onemocněním, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. V bezpečném zázemí Domova podporujeme zachování jejich soběstačnosti a sociálních vazeb. 

Kapacita

Kapacita služby je 50 uživatelů

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 60 let (tj. osoby se stařeckou a  Alzheimerovou demencí), kteří mají sníženou soběstačnost, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni si tuto pomoc zajistit prostřednictvím rodiny a přátel nebo ambulantních či terénních sociálních služeb.

Naše cíle

 1. Zachování dřívějších zvyků a rituálů uživatelů (vánoční a velikonoční zvyky, účast na bohoslužbách, odpolední káva, procházky apod.)
 2. Zabezpečení bezpečného a důstojného prostředí pro uživatele služby.
 3. Zachování stávajících sociálních vazeb.
 4. Pravidelné vzdělávání zaměstnanců.
 5. Udržovat a zlepšovat zdravotní stav a celkovou psychickou a fyzickou kondici uživatelů prostřednictvím aktivizačních a volnočasových činností.

Naše zásady

 1. Zachování lidské důstojnosti.
 2. Individuální přístup.
 3. Poskytovat bezpečné služby (bezbariérové prostředí, používání speciálního zařízení pro imobilní uživatele).
 4. Diskrétnost a autonomie uživatele (s ohledem na míru kognitivních schopností uživatele).
 5. Posilovat sociální začleňování uživatelů.
 6. Respektování potřeb uživatelů s důrazem na dodržování lidských práv.

Poskytované služby

Služby se poskytují 24 hodin denně, a to každý den, dle rozsahu a četnosti stanoveném v individuálním plánu péče, jež vychází s požadavků, potřeb a možností uživatele. Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníci, rehabilitační pracovníci, aktivizační pracovníci.
top