Etický kodex

Pracovníci Domova seniorů Prostějov, p. o. (dále jen Domov) usilují o naplnění poslání a cílů zařízení a chtějí vykonávat svou práci podle zásad kvalitní a bezpečné služby. Jsou si vědomi toho, že uživatelé sociálních služeb, kteří žijí v Domově v jiných podmínkách, než byli zvyklí ve svém aktivním životě, mohou mít pocit odlišnosti nebo vyloučení ze společnosti. Pracovníci proto usilují o to, aby se uživatelé sociálních služeb cítili důstojně a bezpečně. Jednají s uživateli s účastí, empatií a péčí. Nepodřizují potřeby a zájmy lidí, kteří užívají jejich služeb, svým vlastním potřebám a zájmům.

Pracovníci Domova jednají bezúhonným způsobem. To zahrnuje nezneužívání vztahu důvěry s uživateli, rozeznávání hranice mezi osobním a profesním životem a nezneužívání svého postavení pro osobní obohacení nebo zisk.
Pracovníci Domova zachovávají mlčenlivost a důvěrnost informací, které se týkají uživatelů a které získají v souvislosti s výkonem své profese.

Pracovník Domova

  • Při jednání s uživateli dodržuje zásady slušnosti, lidskosti a ohleduplnosti jedná s každým uživatelem Domova bez předsudků, respektuje jeho individuální odlišnosti, názory a potřeby, vždy hájí oprávněné zájmy uživatelů.
  • Při komunikaci s uživateli zachovává profesionální přístup, neoslovuje uživatele familiérním způsobem, netyká jim, nejedná arogantně, neignoruje uživatele, neponižuje, nemanipuluje, nejedná s nimi jako s malými dětmi, vyvaruje se projevů odporu či štítivosti.
  • Vyvaruje se takového jednání, které by vystavilo uživatele šikanování nebo posměchu.
  • Vyvaruje se takového jednání, které by vystavilo uživatele jakékoliv formě zastrašování, jakýchkoliv projevů hrubosti, slovní či tělesné.
  • Vyvaruje se jakýchkoliv projevů nadřazování, rasismu a xenofobie, respektuje náboženské cítění a politické přesvědčení uživatelů.
  • Je připraven uvést důvody svých rozhodnutí, založených na etickém rozvažování, a je odpovědný za svoje volby a jednání.
  • Podporuje studenty sociálních a zdravotních škol při získávání kvalitního praktického výcviku a aktuální praktické znalosti.

Závěrečná ustanovení

Dodržování etických zásad formulovaných v tomto dokumentu patří mezi základní povinnosti každého pracovníka Domova a jejich porušení je neslučitelné s výkonem jakékoliv pracovní profese.
Tento dokument je trvale přístupný všem uživatelů sociálních služeb Domova na nástěnkách každého oddělení.
top