Domov pro seniory

Naše poslání

Náš Domov poskytuje v zařízení s velkou rozlehlou zahradou ubytování, pravidelné stravování, zdravotní péči, rehabilitaci a pomoc při zvládání běžných denních úkonů seniorům, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat. Podporujeme a snažíme se udržovat soběstačnost uživatelů a zajistit klidné stáří a to vše s ohledem na lidskou důstojnost.
Cílová skupina
Senioři starší 60 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby při zajištění svých osobních potřeb
Kapacita
Naše zařízení je vybaveno pro 226 obyvatel
Cíl
Zajištění spokojeného života, podpora rozvoje, zachování stávající soběstačnosti a vazeb uživatelů na přirozené prostředí


Principy poskytování sociálních služeb

 
 • Zachování lidské důstojnosti – slušně se chovat, nezesměšňovat, neponižovat.

 • Individuální přístup – s ohledem na potřeby daného uživatele.

 • Odborný a lidský přístup – mít patřičné vzdělání, být profesionál a nadále se vzdělávat za účelem zkvalitňování poskytované péče. Chovat se tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám.

 • Posilovat sociální začleňování uživatelů - možnost pobytu mimo zařízení, návštěvy možné kdykoliv, možnost účasti na akcích mimo zařízení.

 • Poskytovat bezpečné služby - bezbariérové prostředí, stálá přítomnost zdravotnického personálu, používání speciálního zařízení pro imobilní uživatele.

 • Respektování potřeb obyvatel - všichni zaměstnanci Domova respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.

 • Diskrétnost - uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.

 • Autonomie uživatele – uživatel rozhoduje sám za sebe, nikdo nerozhoduje za něj.

Naši službu neposkytujeme osobám

 • Jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení pod stálým lékařským dohledem
 • Trpícím infekční či parazitární chorobou, pro kterou osoba nemůže pobývat v zařízení sociálních služeb
 • Které mohou ohrozit sebe i druhé v důsledku duševní nemoci či poruchy osobnosti, demence různého typu a mentální poruchy
 • ​Mající projevy verbální nebo fyzické agrese

Pravidla na ochranu uživatelů před předsudky

V našem zařízení se snažíme poskytovat uživatelům službu takovým způsobem, aby nedocházelo ze strany schopnějších uživatelů Domova seniorů Prostějov, obyvatelstva okolí Domova seniorů Prostějov a obce k vytváření předsudků negativnímu hodnocení našich uživatelů.

Zaměstnanci chrání uživatele před předsudky a negativním hodnocením veřejností a ostatními uživateli vhodným jednáním s uživatelem. Mají na mysli, že to, jak o uživateli mluví, jak s ním mluví a jednají, vypovídá o uživateli samotném a vytváří určitý dojem u druhých.

Opatření pro personál

 • Jednají s uživatelem jako s rovnocenným partnerem
 • ​Nevyvolávají při jednání s uživatelem v druhých soucit nad uživatelem nebo představu o jeho závislosti na sociální službě
 • Volí vhodná slova při jednání s uživatelem nebo o něm (nemluví s ním jako s dítětem, neoslovují ho zdrobnělinou nebo familiárně „babi, dědo“)
 • Nemluví před druhými o záležitostech, které by mohly vyvolat předsudek (např. o inkontinenci uživatele)
 • Nepředstavují uživatele jeho diagnózou („pán je dementní“), ale zdůrazňují jeho silné stránky a pozitiva
 • Každý zaměstnanec Domova seniorů Prostějov je povinen hájit zájmy uživatelů
 • Vozidla zařízení nemají na dveřích označení Domova seniorů Prostějov
Domov je denně otevřen veřejnosti, např. rodinným příslušníkům, hostům, dětem a studentům nebo dobrovolníkům atd. Při různých společenských akcích, pořádaných pro uživatele, vítáme účast veřejnosti (rodina, přátelé,…), aktivně zapojujeme dobrovolníky, popřípadě studenty na praxích při pořádání těchto akcí, cílem je vzájemné sbližování a minimalizace rizika negativních předsudků.

Mohlo by vás zajímat